โลโก้เว็บไซต์ ประกาศและเอกสารประกวดราคา : โครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประกาศและเอกสารประกวดราคา : โครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มีนาคม 2567 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 404 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๘๑,๖๖๗.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. ประกาศประกวดราคาโครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร
๒ .เอกสารประกวดราคาซื้อ โครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร
๓. TOR โครงการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการเคมีประยุกต์เพื่อการแปรรูปสมุนไพร
๔. บทนิยาม ๑
๕. บทนิยาม ๒
๖. บัญชีเอกสาร ส่วนที่ ๑
๗. บัญชีเอกสาร ส่วนที่ ๒
๘. ใบเสนอราคา
๙. สัญญาซื้อขาย
๑๐. แผนการทำงาน
๑๑. ข้อควรปฏิบัติ
๑๒. หนังสือค้ำประกัน ๑
๑๓. หนังสือค้ำประกัน ๒
๑๔. หนังสือค้ำประกัน ๓ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา