โลโก้เว็บไซต์ โครงการวิจัย “กระบวนการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชุมชนบนการมีส่วนรวมของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง” | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการวิจัย “กระบวนการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชุมชนบนการมีส่วนรวมของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 5 มีนาคม 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 380 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 4 มีนาคม 2567 ผศ.สันติ ช่างเจรจา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา หัวหน้าโครงการวิจัย “กระบวนการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชุมชนบนการมีส่วนรวมของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง” สนับสนุนทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ปี 2566 ร่วมกิจกรรมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ขัวแตะ วัดพระธาตุสันดอน ต. วังเงิน อ.แม่ทะ โดยมีนายกอบต. เจ้าหน้าที่อบต. (Admin) และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย 3 อปท.(อบต.วังเงิน/อบต.ดอนไฟ/อบต.หัวเสือ) ร่วมนำเสนอผลการวิจัยภายใต้กลไกการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถเชื่อมโยงแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยมี ดร.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร (นายก อบจ.ลำปาง) นายปรีชา สมชัย (นายอำเภอแม่ทะ) และหน่วยงานภาคีภาครัฐ ภาคประชาสังคม ประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจในพื้นที่ร่วมเสนอแนวคิด/แนวทางต่อยอดความรู้การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสู่แผนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชุมชนเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ด้านอาชีพเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การผลิตและจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์คุณภาพสร้างธรรมาภิบาลบนห่วงโซ่ธุรกิจชุมชน กำหนด “แม่จางเอฟเวอร์กรีน” ค่านิยมเชิงอัตลักษณ์สร้างกระบวนทัศน์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น รับ ปรับใช้ ขยายผลการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลบนเครือข่าย อปท. สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของอำเภอแม่ทะ

ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา