โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน IS DAY พร้อมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานนักเรียน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน IS DAY พร้อมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานนักเรียน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2567 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 81 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรม IS DAY ปีการศึกษา 2566 พร้อมวิพากษ์การนำเสนอผลงานนักเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ณ อาคารสมานฉันท์รังสฤษฎ์ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาผลงานจากการค้นคว้า เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา
          สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฤทธิ์ ฝั้นสืบ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณี คีรีต๊ะ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ อาจารย์กีรติ วุฒิจารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับเกียรติจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ในการเข้าร่วมพิธีเปิดงานและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การนำเสนอผลงานนักเรียนวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โอกาสนี้ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะและเสวนาการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาค้นคว้า(IS) กับคณะครูและนักเรียน นับเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยฯ ด้านการบริการวิชาการและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้เกิดการต่อยอดต่อไป
          กิจกรรม IS DAYจัดโดยโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย เพื่อแสดงผลงานจากการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีการนำเสนอผลงานจากการศึกษาค้นคว้า 3 กลุ่ม คือ การนำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ การนำเสนอรูปแบบนิทรรศการโครงการบริการสังคม และการวิพากษ์การนำเสนอการศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักเรียน
          ข่าว :จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ / ที่มาของข่าว : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฤทธิ์ ฝั้นสืบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา