โลโก้เว็บไซต์ สำรวจวาล์วน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยยาง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สำรวจวาล์วน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยยาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2567 โดย วรวัฒน์ รัมพณีนิล จำนวนผู้เข้าชม 161 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร นำทึมผู้บริหารโดยมี ผศ.พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง ประธานที่ปรึกษา อ.พิทักษ์ พุทธวรชัย ที่ปรึกษา ผศ.สันติ ช่างเจรจา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นายอำนาจ อุ้ยฟูใจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ได้นำทึมงาน อบต.เสด็จ อบต.พิชัย ผู้ใหญ่บ้านและผู้ใช้น้ำจากบ้านวังชัยพัฒนา ที่มาจาก"อ่างเก็บน้ำห้วยยาง" สำรวจจุดวาล์วเปิดปิดน้ำและเส้นทางท่อส่งน้ำและจุดพักแรงดันน้ำที่อยู่่ภายในสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 2 ที่ จากอ่างเก็บน้ำห้วยยางไปยังพิ้นที่สวนรอบข้างทางและบริเวณของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา