โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คำสั่งที่ ที่ 182/2567 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ คำสั่งที่ ที่ 182/2567

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 56 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 182/2567 ลงวันที่  31 มกราคม 2567 เรื่องการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 8 และมาตรา 65/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6 พ.ศ.2551 ประกอบกับมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และความในข้อ 14 วรรคสอง (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศีกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 27(12/2566) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2566 จึงแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงล้านนา ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 

1. อาจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มทร.ล้านนา น่าน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ดร.วัชรี ฝั้นเฟือนหา อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนาเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเคมี

3.ดร.ณฤทธิ์ ฝั้นสืบ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปางเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาฟิสิกส์

4. ดร.ญาณี คีรีต๊ะ  อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปางเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ "ในสาขาวิชาวัสดุศาสตร์

5. ดร.รุ่งระวี ทองดอนเอ อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และประมง มทร.ล้านนา พิษณุโลก เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา