โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 พฤศจิกายน 2566 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 484 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ดังนี้

  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร์ เมืองใจ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ลือโขง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา