โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบงานด้านวิชาการ บัณฑิตศึกษา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี รับผิดชอบงานด้านวิชาการ บัณฑิตศึกษา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 801 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี เพื่อให้การบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ บัณฑิตศึกษา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 มาตรา และ มาตรา 27 (4) แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 และคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1308/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่องแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา