โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเทร์น ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยนอร์ทเทร์น ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 6 ตุลาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 105 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยนอร์ทเทร์น ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรม การวิจัยในมนุษย์"  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณาจารย์ นศ. และบุคลากรทีีสนใจ ที่ต้องทำวิจัยที่เกี่ยวข้องจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบและเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินการวิจัยด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.
โดยสามารถเข้าร่วมแบบ
Onsite : ณ ห้อง อ.201 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิรน์
Onlien : ผ่าน Google Meet

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนอร์ทเทิรน์ 055-517488 ต่อ 5
ลิงก์สำหรับลงทะเบียน คลิกออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา