โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กันยายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        วันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตรอ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการแคมป์ผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะและบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่ แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (SAT Young Entrepreneur) โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด
        การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิชาการ งานวิจัย ทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและความเข้มแข็งในสายอาชีพ โดยในปีการศึกษา 2566 มีการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2566  จัดแข่งขัน 3 รายการ ประกอบด้วย การแข่งขันทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และทักษะการนำเสนอแนวคิดในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแก้ไขปัญหา (Idea Pitching)  การจัดเสาวนาในประเด็น “ทิศทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตรสมัยใหม่ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากพื้นที่ตาก น่าน พิษณุโลกและลำปาง เข้าร่วมจำนวน 40 คน
       ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
       ขอบคุณภาพ : หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ลำปาง
       ภาพกิจกรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา