โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือ สอวช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา จับมือ สอวช.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 สิงหาคม 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2673 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมมงคล(มทร.)ล้านนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทิศทางการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา เพื่อตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศ ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2566 เพื่อถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศด้วยระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบทบาทหน้าที่สำคัญของกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี ให้สามารถปฏิบัติงานตอบโจทย์ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยอธิการบดี รองอธิการบดี รองคณบดีด้านวิขาการและงานวิจัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ผู้อำนวยการสถาบันและสำนัก ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน จำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนประเทศด้วยระบบอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และบทบาทสำคัญของกลุ่มมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยี
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา