โลโก้เว็บไซต์ สวทช ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านเกษตรสมัยใหม่ Modern Agriculture Training Series | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สวทช ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านเกษตรสมัยใหม่ Modern Agriculture Training Series

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 พฤษภาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 54 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ด้วย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมในชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ Modern Agriculture Training Series ประจำปี 2566 ประกอบด้วย  3 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง Vertical Farming ตอน กัญชา (Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 4 

2. หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูกพืชแนวตั้งใน 2 วัน (Mastering Indoor Vertical Farming in 2 Days) รุ่นที่ 8 

3. หลักสูตรผู้จัดการธุรกิจโรงปลูกพืชแนวตั้ง (Indoor Vertical Farming Manager) รุ่นที่ 2 

โดยท่านผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไชต์ https://www.career4future.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต หมายเลขโทรศัพท์ 0 2644 8150 ต่อ 81892 และ 81904ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา