โลโก้เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ Future Leader Camp (FLC) รุ่นที่ 3  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ Future Leader Camp (FLC) รุ่นที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 พฤษภาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 62 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้กําหนดจัดโครงการ GSPA NIDA - Future Leaders Camp (FLC) รุ่นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการให้มีความรู้ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาภาวะผู้นําให้กับตนเอง ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 -วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ผ่านทางออนไลน์ โปรแกรมระบบประชุมออนไลน์ โดยมีประกาศนียบัตรสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ได้ที่เว็บไซต์ http://gspa.nida.ac.th/th/flc3  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรด ติดต่อ นางสาวณฐพัชร จันทร์วศิน หมายเลขโทรศัพท์ 09 7236 4542 หรืออีเมล์ gspa.regular@nida.ac.th หรือ nattapat.cha@nida.ac.thออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา