โลโก้เว็บไซต์ โครงการแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2566

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 พฤษภาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 43 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน กำหนดจัดโครงการแข่งขันการพัฒนาแอพลิเคชั่นเพื่อการชดเชยคาร์บอนในหน่วยธุรกิจขนาดเล็กโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนได้เข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมพัฒนาระบบการชดเชยคาร์บอนสำหรับหน่วยธุรกิจขนาดเล็กที่มีการชดเชยในปริมาณน้อยและเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ความรู้ ได้ศึกษามาพัฒนาและประยุกด์ใช้ให้เกิดประโยชน์สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนากลไกเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศต่อไป 

เกณฑ์การแข่งขัน:

  1. ผู้สมัครส่งผลงานเข้าแข่งขันเป็นเยาวชนไม่เกินระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
  2. ส่งผลงานเป็นกลุ่ม โดยมีสมาชิกกลุ่มละไม่เกิน 5 คน
  3. ผลงานที่ส่งเข้าแข่งขัน เป็นแอพพลิเคชั่นแบบ Web Base และสามารถแสดงผลได้บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้
    เกณฑ์การพิจารณา:
  4. ความครบถ้วนของแอพลิเคชั่นในการทำงาน เช่น การซื้อ ขาย โอน ชดเชย คาร์บอนเครดิต
  5. ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน หรือ User Friendly
  6. รูปแบบ ภาพลักษณ์ของ แอพพลิเคชั่น สามารถรองรับการแสดงผลได้บนอุปกรณ์สื่อสารและคอมพิวเตอร์
  7. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นที่สิ้นสุด
    การรับสมัครและส่งผลงาน: ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ลิงก์ https://forms.gle/aeVwUih5FjbouY5W9
    โดยถือจากเวลาที่ระบบรับข้อมูลเป็นสำคัญ

    รางวัลทุนการศึกษา
  8. รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 200,000 บาท
  9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 100,000 บาท
  10. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 50,000 บาท
  11. รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษาทุนละ 20,000 บาท
  12. รางวัลปลอบใจ 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท

    ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
    มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน โทร. คุณกรวิชญ์ 091-804-6643 และคุณอังศนา 084-938-3057

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา