โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาคณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 6 รางวัล แข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง คว้า 6 รางวัล แข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 20 กุมภาพันธ์ 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 302 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        นักศึกษาคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6  ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี พร้อมคว้า 5 รางวัล ใน 4 ทักษะการแข่งขัน เน้นย้ำการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
        การแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา อีกทั้งยังพัฒนานักศึกษาและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ที่มีคุณธรรม จริยธรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาด้านเกษตรและวิทยาศาสตร์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 6 แห่งซึ่งประกอบไปด้วย มทร.ล้านนา มทร.ตะวันออก มทร.ธัญบุรี มทร.ศรีวิชัย มทร.อีสาน และมทร.สุวรรณภูมิ โดยการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรรางมงคล จัดการแข่งขัน 6  ทักษะสาขา (39 รายการ) ประกอบด้วย ทักษะส่วนกลาง ทักษะสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ทักษะสาขาวิชาประมง ทักษะสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ทักษะสาขาวิชาพืชศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และทักษะสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
        สำหรับการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางข้าร่วมการแข่งขัน 5 ทักษะสาขา ประกอบด้วย ทักษะส่วนกลาง ทักษะสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ทักษะสาขาวิชาประมง ทักษะสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ทักษะสาขาวิชาพืชศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิทัศน์ โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
        ทักษะส่วนกลาง
        รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการพูดในที่ชุมชนภาคภาษาไทย (ประเภทเดี่ยว) ได้แก่ นายณัฐวุฒิ ทองยิ่งเจริญสุข  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
       รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการพูดในที่ชุมชนภาคภาษาอังกฤษ (ประเภทเดี่ยว) ได้แก่ นางสาวสร้อยเพชร ตันชุ่ม  สาขาเกษตรศาสตร์
        ทักษะสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
        รางวัลชนะเลิศ การตอบคำถามทางเทคโนโลยีการอาหาร (ประเภททีม 2 คน) ได้แก่ นางสาวอาทิตยา ศรีธิมงคล และนางสาวธารญา อินด๊ะสาร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
        ทักษะสาขาวิชาพืชศาสตร์-เทคโนโลยีภูมิทัศน์
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การตอบคำถามทางวิชาการด้านดินปุ๋ยและธาตุอาหารพืช (ประเภททีม 2 คน) ได้แก่ นางสาววนิดา พยุงการเวก และนายศิรีวัฒน์ แก้วคำมูล สาขาเกษตรศาสตร์
       ทักษะสาขาวิชาประมง
        รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเรียกชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือทางการประมง (ประเภทเดี่ยว) ได้แก่ นางสาวณฤดี ใจปินตา สาขาเกษตรศาสตร์
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การตอบคำถามทางการประมง (ประเภททีม 2 คน) ได้แก่  นางสาวอรศยา สินบน และนางสาววริศรา ปาสิงห์ สาขาเกษตรศาสตร์
        ทั้งนี้ในการแข่งขันมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กำกับดูแลงานด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา ผศ.จรูญ  สินทวีวรกุล อาจารย์สุภัทรชา  ธุรกิจ อาจารย์นทีทิพย์ สวัสดิ์รักษา และอาจารย์นิตยา ทองทิพย์ ดูแลนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันอย่างใกล้ชิด โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ได้รับคะแนนรวมสูงสุด รับโล่เกียรติคุณ 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย ทักษะส่วนกลาง ทักษะสาขาวิชาประมง ทักษะสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร และได้รับคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 1 ของการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคลในครั้งนี้ คือ 9 เหรียญทอง 7 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง รวม 24 เหรียญ  นับเป็นเวทีทางวิชาการที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะนักศึกษาและบัณฑิตนักปฏิบัติอย่างแท้จริง
        ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
        ที่มาของข่าว : อ.นิตยา ทองทิพย์
        ภาพ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง คลิก https://www.facebook.com/SATRMUTL2020ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา