โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา น่าน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 ธันวาคม 2565 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1225 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีน่าน พร้อมคณะทำงาน เปิดบ้านให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน269 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร ด้านปศุสัตว์ ด้านเศรษฐกิจพอเพียง และด้านเทคโนโลยีการอาหาร

     เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัยและบริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้สู่ชุมชน เยาวชน ประชาชน และภาคีเครือข่าย ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ 5 ฐานกิจกรรม ได้แก่

1.ฐานกิจกรรมเปิดบ้าน RMUTL NAN และประมงปลาน่ารู้

2.ฐานกิจกรรมพืชศาสตร์และเทคโนโลยี

3.ฐานกิจกรรมบ้านวิถีไทย

4.ฐานกิจกรรมเทคโนโลยีการอาหาร

5.ฐานกิจกรรมสัตวศาสตร์

"ราชมงคล สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี"ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา