โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 6 ธันวาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 80 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบข้อเสนอการจัดทำกรอบหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวทางดำเนินการเพื่อให้การส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)  เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และเพื่อให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคล องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กรอัยการมีกรอบแนวทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี๋ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม อันจะเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม มีการรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ และมีมาตรฐานทางจริยธรรมในระดับเดียวกัน สำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.ม.จ. จึงได้จัดทำคู่มือคำอธิบายและเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ในหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ คู่มือคำธิบาย และเครื่องมือเพื่อการเรียนรู้ในหลักสูตรดังกล่าวที่ https://www.ocsc.go.th/blog/2022/11/หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา