โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ ในงานเปิดบ้านราชมงคลล้านนา ประจำปี 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทย์ฯ ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ ในงานเปิดบ้านราชมงคลล้านนา ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กันยายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 21 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน เปิดบ้านราชมงคลล้านนา ปี 2565 (RMUTL Open House) "เรียนรู้ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ก้าวสู่อาชีพ"ณ บริเวณโรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ามาเป็นนักศึกษา สัมผัสบรรยากาศการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการเรียนการสอน และยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักศึกษา ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการและประมวลองค์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนแก่นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังมองหาสถานที่เข้าศึกษาต่อและเป็นหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจ

          โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านหลักสูตร การจัดเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ พร้อมกับกิจกรรม Workshop ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การถาม-ตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมต่าง ๆ และมอบของที่ระลึกแก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของคณะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา