โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา เปิดบ้าน โชว์ผลงาน แข่งทักษะ ชวนน้องวัยเรียนเข้ามา ลอง เล่น เรียนรู้ เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ พร้อมเปิดโควต้าพิเศษรับนักศึกษาใหม่ ปี66 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ราชมงคลล้านนา เปิดบ้าน โชว์ผลงาน แข่งทักษะ ชวนน้องวัยเรียนเข้ามา ลอง เล่น เรียนรู้ เลือกคณะที่ใช่ สาขาที่ชอบ พร้อมเปิดโควต้าพิเศษรับนักศึกษาใหม่ ปี66

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กันยายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 2572 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

            วันที่ 21 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลล้านนา ปี 2565 (RMUTL Open House) "เรียนรู้ สร้างสรรค์ เทคโนโลยี ก้าวสู่อาชีพ" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดงาน  ณ บริเวณโรงอาหารกลาง มทร.ล้านนา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้ามาเป็นนักศึกษา สัมผัสบรรยากาศการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการแสดงศักยภาพการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มืออาชีพ ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในการเรียนการสอน และยังเป็นเวทีแสดงศักยภาพของนักศึกษา ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ทักษะ กระบวนการและประมวลองค์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนแก่นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังมองหาสถานที่เข้าศึกษาต่อและเป็นหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจ

             ภายในงานมีนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาจากทั้ง 4 คณะได้แก่ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรม Workshop จากสาขาวิชาต่างๆ และรับเกียรติบัตรประกอบแฟ้มสะสมผลงานเพื่อยื่นสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัย อาทิ กิจกรรมตอบคำถาม ด้านบริหารธุรกิจ ,ความรู้ด้านภาษาอังกฤษธุรกิจกิจกรรม การเขียนภาพเหมือน กิจกรรม มู เต ลูกิจกรรมจัดแสดงสาธิตการเคลื่อนที่ของโกี้รถไฟจำลอง กับการเคลื่อนที่ด้วยแม่เหล็กเหนี่ยวนำกิจกรรม ถ่ายภาพบุคคล (Portrait Photography)กิจกรรม พี่โค้ช - น้องคิดและกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย ภายในงานมีโควต้าพิเศษและโควต้าสำหรับนักศึกษาพิการ เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 1,898 คน จากโรงเรียนและสถานศึกษาศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง 

ประมวลภาพกิจกรรม RMUTL OPENHOUSE 2022 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา