โลโก้เว็บไซต์ โครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM) มทร.ล้านนา น่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการพัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM) มทร.ล้านนา น่าน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 12 กันยายน 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 691 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการ "พัฒนาผู้สอนทางด้านสะเต็ม (STEM)" ในวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ให้มีความรู้ในการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฏีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฏีหรือกฎเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งคำถาม แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา