โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : เว็บไซต์ สืบค้นหนังสือ หอสมุด มทร.ล้านนา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สวส.มทร.ล้านนา แนะนำบริการ : เว็บไซต์ สืบค้นหนังสือ หอสมุด มทร.ล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มิถุนายน 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1172 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เว็บไซต์ หอสมุด มทร.ล้านนา : ช่องทางการเข้าใช้งาน...คลิก

บริการสืบค้นหนังสือ OPAC  มี 2 วิธี
  1. https://library.rmutl.ac.th : เข้าใช้บริการ...คลิก
  2. https://autolib.rmutl.ac.th 
เข้าใช้บริการ...คลิก

บริการ..สืบค้นงานวิจัย (EDS)
บริการ E- Resources คือ บริการค้นคว้าจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- (E-Book) SE-ED E-library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- Thai E-Book ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- E-Book Gale ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- IG Library ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- Access Engineering ฐานด้านวิศวกรรมศาสตร์
- ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ของ UniNet) 11 ฐาน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา