โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทย์ฯ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 พฤษภาคม 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 93 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 680/2565  เรื่องของแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงค์ตำแหน่งทางวิชาการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 28 มาตรา 31 และ 65/1 แห่ง พรบ.ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และความในข้อ 14 วรรคสอง (ก) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการประชุมครั้งที่ 9(4/2565) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 จึงแต่งตั้งให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายมานี้  (คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม) 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จึงขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”  ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา