โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 10 พฤษภาคม 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 727 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดน่าน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน และหน่วยงานราชการจังหวัดน่านที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบแนวทางการขับเคลื่อน และผลการดำเนินงาน AIC จังหวัดน่าน อีกทั้งพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม จังหวัดน่าน และในที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ AIC จังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2565 เพื่อให้การบริหารศูนย์ AIC จังหวัดน่าน สามารถขับเคลื่อนเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน

ภาพ/ข่าว : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา