โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ประชุมแนวทางการบริหารศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัย จังหวัดน่าน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด ประชุมแนวทางการบริหารศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัย จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 27 เมษายน 2565 โดย ราตรี ทิพเนตร จำนวนผู้เข้าชม 827 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประชุมร่วมกับนายประทุม จิณเสน กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคี จำกัด และคณะ เพื่อหารือ เรื่อง “การบริหารศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัย” จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน มทร.ล้านนา น่าน

โครงการศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัย ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน โดยที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน และพะเยา) ได้รับงบประมาณก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้านวัตกรรมเกษตรปลอดภัย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 คือการเพิ่มโอกาสของการเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) ตามทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงและกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าแปรรูป จากผลผลิตทางการเกษตรและสินค้า OTOP ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดและภายในประเทศ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าให้กับระบบโลจิสติกส์ ทำให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคหรือลูกค้าได้อย่างทันเวลา และมีต้นทุนต่ำ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนให้พัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ เพื่อยกระดับรายได้ของประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา