โลโก้เว็บไซต์ ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 7230 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี 2565
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประสงค์จะมอบให้แก่ข้าราชการ บุคลากรในสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ของประเทศสมาชิกอาเซียน
โดยทุนการศึกษาที่มอบให้แก่ประเทศไทย มีจำนวน 13 ทุน ได้แก่
1) ทุนระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน
2) ทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 5 ทุน
3) ทุนสำหรับการทำวิจัยระยะสั้น (4-5 เดือน) จำนวน 3 ทุน
 
ศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์
1. สรุปข้อมูลกระบวนการสมัครโดย สป.อว. shorturl.at/ruCIY
2. https://www.campuschina.org/content/details3_380333.html
3. http://asean.chinamission.org.cn/eng/ztbd/zbtd/202201/t20220117_10591469.htm

บุคลากรที่สนใจสมัครรับทุนโปรดดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบ Chinese Government Scholarship Information System (CGSIS) ให้ครบถ้วน
และดาวน์โหลดใบสมัครที่ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อย

แล้วเอกสารประกอบทุกฉบับ จัดทำเป็นไฟล์ PDF
ส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯทางอีเมล rachadaporn.s@mhesi.go.th
ภายในวันที่ *7 มีนาคม 2565*


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา