โลโก้เว็บไซต์ เชิญเสนอรายชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล เพื่อเข้าร่วมสมัครรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2565  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชิญเสนอรายชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล เพื่อเข้าร่วมสมัครรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 1684 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดให้มีโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้นักวิชาการและนักเทคโนโลยีที่มีความสามารถสูงได้ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้มีศักยภาพที่สามารถแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ระดับโลกได้

          ขอเรียนเชิญท่านและ/หรือหน่วยงานในสังกัดของท่าน เสนอรายชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้าร่วมสมัครรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2565 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาที่อีเมล์ thaitechaward@gmail.com หรือ ติดต่อฝ่ายเลขานุการโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา