โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิทยสารสนเทศและเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 มกราคม 2565 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 783 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดทำวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการ ตลอดถึงองค์ความรู้ด้านสารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา บรรณารักษศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเทคโนโลยี และสาขาอื่น ๆ ซึ่งเป็นวิทยาการและองค์ความรู้ร่วมสมัย ซึ่งมีกำหนดตีพิมพ์วารสาร ปีละ ๒ ฉบับ

     สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาในสังกัดของท่าน ให้ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.jarit.ssru.ac.th ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐-๑๑๔๕, ๐๒-๑๖๐-๑๒๔๙ และ e-mail : jarit@ssru.ac.th

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา