โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งผลงาน เข้าร่วมงาน The 18th KU KPS National Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญส่งผลงาน เข้าร่วมงาน The 18th KU KPS National Conference การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 ตุลาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 10 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 The 18th KU KPS National Conference ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ขอเรียนเชิญบุคลากร นักศึกษา เข้าร่วมและส่งผลงานในการประชุมวิชาการดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์ โดยผลงานสามารถส่งเป็นเรื่องเต็ม หรือบทคัดย่อ หรือตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ คระเกษตร กำแพงแสน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา