โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 19 สิงหาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 87 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2564 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ Microsoft Teams โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ คณะผู้บริหารคณะ อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการและเข้ารับการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วงศ์วีระ วรรณพงศ์ ผู้ทรงคุณวุติภายนอก เป็นประธานตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศาชล ฤาแก้วมา และอาจารย์สุรีย์พร ใหญ่สง่า เป็นกรรมการ

     การประกันคุณภาพ ภายใน ระดับคณะ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรับรองว่าสถานศึกษาแห่งนั้น มีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้ทราบถึงการดําเนินงานของหน่วยงานและพัฒนาการประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐาน มีรูปแบบการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และนําข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพ มาพัฒนาคณะในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา