โลโก้เว็บไซต์ เชิญชวนเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI2021) ร่วมกับ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชิญชวนเข้าร่วม การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI2021) ร่วมกับ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มกราคม 2564 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 906 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เรียนแจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานใน การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 (CRCI2021) ร่วมกับ การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 13 (EENET2021) กำหนดจัดงาน 12-14 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย

กำหนดการเปิดรับบทความ
1) เปิดรับบทความ/ผลงาน CRCI 2021 
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
ที่เว็บไซต์ https://www.rmutl.ac.th/crci/
1.1) เปิดรับบทความนำเสนอในรูปแบบบรรยาย
1.2) เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมงานสร้างสรรค์
1.3) อัตราค่าลงทะเบียน CRCI : 3000 บาท/บทความ (ทั่วไป/นักศึกษา)
หมายเหตุ
- งดเว้นค่าลงทะเบียนสำหรับบุคลากร/นักศึกษา สังกัด มทร. ล้านนา
- ลดอัตราค่าลงทะเบียน 50% จากหน่วยงานเครือข่ายเจ้าภาพร่วม

2) บทความที่เข้าร่วมงาน EENET
เปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 (ขยายเวลาเปิดรับบทความ ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564) ผ่านระบบออนไลน์ 
ที่เว็บไซต์ http://https://www.eenet2021.org/
2.1) เปิดรับบทความนำเสนอในรูปแบบบรรยาย
2.2) อัตราค่าลงทะเบียน : 4000 บาท/บทความ


โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม เกี่ยวกับการประชุม

  1. แบบฟอร์มบทความ CRCi2021
  2. แบบฟอร์มใบสมัครการเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมผลงานสร้างสรรค์
  3. รายละเอียดการประชุมวิชาการ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1) การประชุมวิชาการ CRCI https://www.rmutl.ac.th/crci/ Email : crci.rmutl@gmail.com
โทร : 053-266-518 ต่อ 1025 (งานพัฒนานวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา)
2) การประชุมวิชาการ EENET http://https://www.eenet2021.org/ Email : eenet2021@gmail.com
โทร : 053-723979 ต่อ 5992


 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา