โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการแปรรูปอาหาร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการแปรรูปอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 ตุลาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 693 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการแปรรูปอาหาร เช่น ไวน์ผลไม้ เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว โยเกิร์ต นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ถั่วเหลืองหมักเทมเป้ และอื่นๆ  ให้แก่นักศึกษา และคณาจารย์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลัยเกษตรกำแพงเพชร ประมาณ 30 คน ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563
          การจัดอบรมดังกล่าว เป็นหนึ่งในพันธกิจด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้คณาจารย์และนักเรียนระดับ ปวช.และ ปวส. ของวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการแปรรูปอาหาร เช่น ไวน์ผลไม้ เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว โยเกิร์ต นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ถั่วเหลืองหมักเทมเป้ และอื่นๆ  เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนและนำไปขยายผลเพื่อทำอาหารสุขภาพจำหน่ายต่อไป
          ที่มาของข่าว / ภาพ  : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์
          เรียงเรียง : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา