โลโก้เว็บไซต์ โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 กันยายน 2563 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 241 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  ดำเนินโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22 - 23 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ผู้บริหารคณะ อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ต้อนรับคณะกรรมการและเข้ารับการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ปรียานันท์   แสนโภชน์ ผู้ทรงคุณวุติภายนอก เป็นประธานตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์   พัฒนาวงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร   ทิพย์ศรี เป็นกรรมการ

     การประกันคุณภาพ ภายใน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรับรองว่าสถานศึกษาแห่งนั้น มีการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อให้ทราบถึงการดําเนินงานของหน่วยงานและพัฒนาการประกันคุณภาพให้ได้มาตรฐาน มีรูปแบบการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และนําข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพ มาพัฒนาคณะในการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา