โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Young Inventor)  พัฒนานักศึกษาสู่นักจัดการนวัตกรรม  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Young Inventor) พัฒนานักศึกษาสู่นักจัดการนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 กันยายน 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 415 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          2 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Young Inventor) ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิด
          รองศาสตราจารย์ ดร. สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นผู้นำในการจัดการศึกษาบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บูรณาการการเรียนการสอนกับการปฏิบัติจริง ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน และมีการวางแผนจัดแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้านความเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ โดยให้มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการพัฒนาและผลิตบัณฑิต บุคลากรมหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการที่ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้ประกอบการที่สามารถแสวงหาโอกาสและสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมได้ การจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาพัฒนานวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ (Young Inventor)  จึงเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักนวัตกรหรือนักจัดการนวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่อไป
          สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม 6 ผลงาน ประกอบด้วย ผลงานผงโรยข้าวสไตล์ซีฟู้ด จากสาขาประมง ผลงานไส้กรอกไก่ยอล้านนา ผลงานแผ่นฟิล์มรับประทานได้ ผลงานน้ำผลไม้จิ๋วเพิ่มพลังงาน จากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร   ผลงานชุดทดสอบปลอมปนยูเรียด้วยอินดิเคเตอร์ธรรมชาติ จากสาขาสัตวศาสตร์ และผลงานเม็ดสมุนไพรหอมอเนกประสงค์ จากสาขาพืชศาสตร์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณศุภชัย  ไหลงาม เจ้าของผลิตภัณฑ์หมูฝอยครัวเจ๋ง ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การประกอบกิจการกับนักศึกษา
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะ
          ที่มาของข่าว : ผศ.กุลวิชญ์ พานิชกุล / พจมาศ  คำปันออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา