โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมทำผลิตภัณฑ์จากผึ้ง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมทำผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 9 กรกฎาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 73 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          3 กรกฎาคม 2563 อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง เช่น แยมลำไย แยมสตรอเบอร์รี่ เต้าฮวยฟรุตสลัด และซีเรียลบาร์  ให้แก่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง กลุ่มแปรรูป ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ 428 หมู่ 12 ต.หนองควาย อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่   
          การอบรมดังกล่าวจัดโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมอบรม 35 คน เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปขยายผลเพื่อทำอาหารสุขภาพ จำหน่าย ต่อไป
         ที่มาของข่าว / ภาพ : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์
         เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา