โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ ร่วมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทย์ฯ ร่วมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 6 กรกฎาคม 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 407 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 6 ก.ค.59 ผศ.พรรณี นุกูลคาม ผอ.กองบริหารทรัพยากร มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำทีมคณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ “ยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม” ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ บ้านคลองตาล หมู่ที่ 8 ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีการรายงานผลการดำเนินงาน โดย อ.ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว และ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ จากนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมคณาจารย์และชาวบ้าน ลงพื้นที่ โรงสีข้าวชุมชนตำบลหนองแขม พื้นที่ไร่นาสวนผสม และ พบกับกลุ่มอาชีพเสริม(การเลี้ยงสุกร , การเลี้ยงไก่พื้นเมือง) กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว , และศูนย์การเรียนรู้ (ในบรรยากาศที่ฝนตกพรำๆ)

ภาพ- สุภภณ พลอยอิ่ม
ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา