โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์จากลำไย ให้แก่ ชุมชน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์จากลำไย ให้แก่ ชุมชน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 ธันวาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS ลำพูน สวนรักษ์ดินหอม โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำผลิตภัณฑ์จากลำไย เช่น แยมลำไย น้ำพริกลำไย น้ำพริกเห็ด และแยมสับปะรด ให้แก่ ชุมชน ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น ลำไย เห็ด พริก และกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความสนใจ ในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร ในวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562 บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน 10 คน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น แยมลำไย น้ำพริกลำไย น้ำพริกเห็ด และแยมสับปะรด และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำแปรรูปอาหาร ให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวรับประทาน และสร้างอาชีพเสริมในชุมชนต่อไป...

ภาพ/ข่าว : อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา