โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมแปรรูปถั่วลิสง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรจัดอบรมแปรรูปถั่วลิสง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 พฤศจิกายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 447 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปถั่วลิสงแก่คนในชุมชน ต.เมืองมาย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 15 คน
          การจัดอบรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญสู่ชุมชน กิจกรรมในครั้งนี้จัดโดยบริษัท ปูนซีเมนต์ลำปาง เพื่อให้ชุมชนในพื้นที่รอบ SCG ได้เรียนรู้การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกในพื้นที่ของตนและใกล้เคียง โดยเฉพาะถั่วลิสง ทั้งนี้ในการจัดอบรมมีได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการทำผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง เช่น ถั่วลิสงทอดกรอบ ถั่วตัด ถั่วเคลือบน้ำตาล และถั่วลิสงเตมเป เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเสริมต่อไป
           ข่าว / ภาพ : อาจารย์สุพัฒน์  ใต้เวชศาสตร์
           เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา