โลโก้เว็บไซต์ สาขาศิลปศาสตร์  มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ สร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 สิงหาคม 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 673 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

        27 สิงหาคม 2562 กลุ่มสังคมศาสตร์ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาศิลปศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ จัดโครงการผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ แก่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิต  และวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ณ อาคารปฏิบัติการกลาง โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม

        อาจารย์พรพิมล  อริยะวงศ์  อาจารย์ผู้สอนกล่าวว่า  การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาการในหน่วยการเรียนการสอน ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาแบบบูรณาการ เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากการใช้วัสดุธรรมชาติ

        สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการบรรยายเรื่องภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สีจากธรรมชาติและผ้ามัดย้อมสีจากธรรมชาติ และการฝึกปฏิบัติ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม  163 คน และมีอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการจัดอบรม อาจารย์พรพิมล กล่าวในตอนท้าย

          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา