โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเทคนิคการสอนศตวรรษที่ 21 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์ฯ จัดอบรมเทคนิคการสอนศตวรรษที่ 21

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 27 สิงหาคม 2562 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 220 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรม “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้นำทางการสอน” (Teaching Leadership and Performance Teaching 2019) ให้แก่คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ทั้ง 6 เขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ ห้องนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ

ดร.สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  กล่าวว่า “การศึกษาศตวรรษที่ 21 ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยี ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร จะเห็นได้จากการที่ผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี มีการปรับเปลี่ยนรุ่นใหม่อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ที่มีการพัฒนาเป็นคู่ขนานกันอย่างต่อเนื่อง กระแสเทคโนโลยีดังกล่าวเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่เด็กและวัยรุ่น  ทั้งนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี Generation Digital ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้บางส่วนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ได้โดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานต่าง ๆ มากมาย และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning) แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร  อาจารย์จึงมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะสอนความรู้ด้วยเทคนิคการสอนให้กับนักศึกษา ให้ประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาและการดำเนินชีวิตต่อไปในปัจจุบันและอนาคตตามหลักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

ทั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเป็นวิทยากรในการอบรมเทคนิคการสอน ได้แก่ ดร.อุบล  ทองปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสอน Virtual Reality & Augmented Reality in Classroom จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.ธีรศักดิ์  สร้อยคีรี ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสอนแบบ Collaborative Online & Competency Digital Learning  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และดร.สุชาติ  แสนพิช ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการสอนแบบ Game Based Leaning & Gamification จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยาการในการอบรมดังกล่าวออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา