โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานและเปิดบ้านเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานและเปิดบ้านเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 10 สิงหาคม 2562 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 1151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการปรับพื้นฐานและเปิดบ้านเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

วันนี้ (10 สค.62) รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา ลำปาง) เป็นประธานเปิดโครงการปรับพื้นฐานและเปิดบ้านเกษตรศาสตร์ ณ ห้อง ส.1 และ ส.2 อาคารสัตว์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1, ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร 4 ปี  และปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (เทียบโอน) เข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐานและเปิดบ้านเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพิมล จุลพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการปรับพื้นฐานและเปิดบ้านเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจและทักษะทางวิชาชีพ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของนักศึกษาต่อวิชาชีพเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นวิชาชีพพื้นฐานของประชากรไทย และเป็นแหล่งผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงประชากรโลก 

สำหรับกิจกรรมโครงการปรับพื้นฐานและเปิดบ้านเกษตรศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2562 วันที่ 10 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วยกิจกรรม การแนะนำวิชาเอกและเปิดโลกทัศน์ทางวิชาชีพ อาทิ สัตวศาสตร์, พืชศาสตร์, ประมง กิจกรรมกลุ่มการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีทางวิชาชีพ หัวข้อ : ฟาร์มในฝัน และกิจกรรมเปิดบ้านเกษตรศาสตร์ เปิดบ้านสัตวศาสตร์ ได้แก่ กิจกรรมคัดไข่ ชมฟาร์มสัตว์ปีก ฟาร์มวัว, เปิดบ้านพืชศาสตร์ ได้แก่ ชมโรงเรือนพืช และการปลูกแคคตัส, เปิดบ้านประมง ได้แก่ กิจกรรมประกอบตู้ปลากัด ชมการเพาะเลี้ยงกบ ปลานิลแปลงเพศ ปลากัด และวันที่ 11 สิงหาคม 2562 เข้าศึกษาดูงานด้านการเกษตร ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อาทิ ปลูกพืช, เลี้ยงสัตว์, เลี้ยงปลา, เลี้ยงกบ, และทัศนศึกษาดูงานฟาร์มแม่วังพันธุ์ปลา, ทัศนศึไร่ชวนฝัน และ สมเกียรติพันธุ์ปลา

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่เพจประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
แหล่งข่าว : คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา