โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.ล้านนา จัดอบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ เพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 มิถุนายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 436 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ ภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้ความรู้ในสถาบันการศึกษาเป็นฐาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการรู้อุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา
          ดร.อรทัย  บุญทะวงศ์ อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า การแปรรูปเป็นหนึ่งวิธีการถนอมอาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้ให้มีคุณภาพดีและปลอดภัยต้องมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การผลิตในแต่ละขั้นตอน   ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหารจึงต้องมีความรู้เกี่ยวกับหลักการของมาตรฐาน GHP และ GMP  ซึ่งเป็นพื้นฐานของการผลิตอาหารที่ดีตามกฎหมายกำหนด และมีผลโดยตรงต่อการขอเครื่องหมาย อย. อีกทั้งมีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำหน่าย ในการจัดอบรมครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ตามอัตลักษณ์พื้นที่ด้านเกษตรอุตสาหกรรม โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการผลิตอาหาร และวิธีที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต จนกระทั่งได้ผลิตภัณฑ์ เพื่อประโยชน์ของผู้เข้าร่วมอบรมในการนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสร้างอาชีพต่อไป
          สำหรับการจัดอบรมมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปและจัดทำผลิตภัณฑ์แยมมะเกี๋ยง น้ำนมถั่วลิสง ฟรุ๊ตสลัด  ข้าวเกรียบ โดยมี ดร.อรทัย  บุญทะวงศ์  อาจารย์อุบลรัตน์  พรหมฟัง  อาจารย์ชณิชา  จินาการ  และอาจารย์ธีรวัฒน์  เทพใจกาศ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมแก่ผู้เข้าร่วมอบรม กว่า 40  คน อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตรกล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา