โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ จัดอบรม การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทย์ฯ จัดอบรม การเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2562 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 165 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2562 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดา รักษาการรองอธิการบดีด้านวิจัย และดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย ในหัวข้อด้งนี้

  1. เทคนิคการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
  2. เทคนิคการจับประเด็นจากผลการวิเคราะห์ทางสถิติ รูปภาพ และตาราง
  3. ปรับปรุงและแก้ไขบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
  4. ปัญหา อุปสรรค ที่พบบ่อยของการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ และแนวทางป้องกัน แก้ไข  

       โดยมีผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากแต่ละพื้นที่ เข้าร่วมการโครงการกล่าว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา