โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 เมษายน 2562 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 578 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          อาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปสินค้าเกษตร แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน ตำบลเสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ระหว่างวันที่ 3 - 4 เมษายน 2562 เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า สร้างรายได้แก่ชุมชน
           อาจารย์สุพัฒนา  ใต้เวชศาสตร์   อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร กล่าวว่า การบริการวิชาการเป็นหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในศาสตร์ที่แต่ละสาขาเชี่ยวชาญ การจัดอบรมในครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลำปาง ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากรมายังมหาวิทยาลัย สิ่งที่ครูถ่ายทอดสู่ชุมชนคือการนำเอาวัตถุดิบที่ได้จากการชุมชนมาแปรรูปเป็นอาหารหรือสินค้า เพื่อลดรายจ่าย  สร้างรายได้แก่คนในชุมชน ในการจัดอบรมได้สอนทำแป้งกล้วย ขิงแช่อิ่มอบแห้ง ข้าวเกรียบสาหร่ายเตา ข้าวเกรียบฟักทอง ชาใบเตย และชาขิง แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้าน ตำบลเสริมขวา 20 คน  ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำไปขยายผลสร้างอาชีพต่อไปได้
           ที่มาของข่าว /ภาพ : อาจารย์สุพัฒนา  ใต้เวชศาสตร์   
           เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา