โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบุคลากร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบุคลากร

The 8th International Symposium on Plasmas & Fine Bubbles (8th ISPFB 2024) Hosted by Donghua University and Tongji University, China 24th – 26th May, 2024 Information Center of Donghua University, Songjiang Campus, Donghua University, Shanghai
พฤหัสบดี 30 พฤษภาคม 2567

          เมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567  รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยฯ สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา เข้าร่วมประชุม The 8th International Symposium on Plasmas & Fine Bubbles (8th ISPFB 2024) Hosted by Donghua University and Tongji University, China 24th – 26th May, 2024 Information Center of Donghua University, Songjiang Campus, Donghua University, Shanghai ประเทศจีน ได้รับเชิญร่วมบรรยายนำเสนองานวิจัยเรื่อง Utilizing Fine Bubbles Technology for... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล SDGs ของมหาวิทยาลัย 2567
อังคาร 28 พฤษภาคม 2567

        วันที่ 27 พฤษภาคม 2567  ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมด้วย ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล SDGs ของมหาวิทยาลัย และระบบ Times Higher Education Impact Ranking สำหรับการรายงานข้อมูลเพื่อประเมินผล Times Higher Education Impact Ranking ปี 2023-2024 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเก... >> อ่านต่อ


ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ 2567
จันทร์ 27 พฤษภาคม 2567

           วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มีการจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ” เพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได้ร่วมใจปลูกต้นไม้ และบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม ช่วยลดปัญหาโลกร้อน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร ผ่านงานกิจกรรมสัมพันธ์ดังกล่าวอีกทั้งเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ที่มา : ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการงานด้านการพัฒนาองค์... >> อ่านต่อ


คณะนักวิจัยโครงการ “การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย “กล้วยน้ำว้ารักษ์ถิ่น” ธุรกิจชุมชน 2567
เสาร์ 18 พฤษภาคม 2567

            วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะนักวิจัยโครงการ “การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย “กล้วยน้ำว้ารักษ์ถิ่น” ธุรกิจชุมชนร่วม ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตากด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”  นำโดย ดร.สุภาวดี แช่ม หัวหน้าโครงการ และทีมวิจัยจากสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. และ หน่วย #บพท. ได้รับเกียรติจาก ดร.โกวิทย์ ทรงคุณ ประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรร... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ประกาศแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ จำนวน 1 ราย
พฤหัสบดี 16 พฤษภาคม 2567

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2553 หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการกำหนดระดับ ตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2554 และหลักเกณฑ์ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา มีคำสั่งแต่งตั้งแต่งข้าราชการพลเรือน-พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย
ศุกร์ 3 พฤษภาคม 2567

วันที่ 30 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ดำรงตำแหน่งทางวิชาการโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 8 และมาตรา 65/1 แห่ง พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509.2/ว1984 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2549 ประกอบกับมาตรา 24 และมาตรา 27 แห่ง พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548 ประกอบกับมติสภามหาว... >> อ่านต่อ


การพัฒนาและสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนร่วมเพื่อสร้างเศรษฐกิจรากฐานในพื้นที่ ประจำปี 2567
พฤหัสบดี 25 เมษายน 2567

          ขอแสดงความยินดี กับ ดร.สุภาวดี แช่ม สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย กรอบการวิจัย "การพัฒนาและสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนร่วมเพื่อสร้างเศรษฐกิจรากฐานในพื้นที่" ประจำปี 2567 แหล่งทุน : หน่วยบริการและจัดการทุนการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่มา : https://www.facebook.com/AtriRmutl2565 >> อ่านต่อ


ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2567
พฤหัสบดี 25 เมษายน 2567

          ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.สันติ ช่างเจรจา สังกัด สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย กรอบการวิจัย "ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้" ประจำปี 2567 แหล่งทุน : หน่วยบริหารและจัดการทุนการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ที่มา : https://www.facebook.com/AtriRmutl2565 >> อ่านต่อ


โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง2567
อังคาร 23 เมษายน 2567

          วันที่ 22 เมษายน 67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร อาจารย์ พนักงานมหาลัย ลูกจ้างและนักศึกษา ได้ประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ ณ ศาลาพระ พร้อมทำการเปลี่ยนผ้าครองพระพุทธรุป แล้วสรงน้ำพระพุทธรูป เป็นประจำทุกปีหลังวันสงกรานต์ จากนั้นไปยังห้องประชุมมะเกี๋ยงทำการประกอบพิธีสืบชะตา ทำบุญตักบาทพระสงฆ์ จำนวน 5 รูป รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ปลูกต้นไม้ แล้วรับประทานอาหารร่วมกัน รูปภาพ : ดร.พยุงศักด... >> อ่านต่อ


โครงการ "วัฒนธรรมสัมพันธ์สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา"2567
เสาร์ 20 เมษายน 2567

           วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 คณะผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม ในโครงการ "วัฒนธรรมสัมพันธ์สืบสานความรู้ ประเพณีสงกรานต์ล้านนา" ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย กิจกรรมสืบสานป๋าเวณีสะเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส นอกจากนี้ในงานยังมีการแข่งขันอาหารแห่งเกียรติยศ (ลาบ) การแข่งขันส้มตำลีลา ซึ่งมีตัวแทนบุคลากรจาก สวก. เข้าร่วม และได้รับรางวัลชนะเลิศส้มตำลีลา และลาบได้รางวัลช... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 207


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา