โลโก้เว็บไซต์ ข่าวอบรม/เสวนา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวอบรม/เสวนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสารบรรณ ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566
พฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2566

     กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรมสัมมนา พัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานสารบรรณ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2566 ณ สวนทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณฯ ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีแบบแผน ถูกต้องตามระเบียบและมีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน >> อ่านต่อ


กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและวางแผนสื่อรณรงค์อย่างสร้างสรรค์เป็นกลไกการขับเคลื่อน SDGs
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2567

กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและวางแผนสื่อรณรงค์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทาง SDGs ขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ความหมายและแนวคิด SDGs 17 เป้าหมาย เข้าสู่ภาคการศึกษาโดยการถ่ายทอดผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ที่สามารถเข้าถึง สื่อความความหมายได้อย่างชัดเจน      วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 งานสื่อสารองค์กรและข่าว กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและวางแ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดโครงการ “คลินิกตำแหน่งทางวิชาการ” ถ่ายทอดเทคนิคกระบวนการเข้าสู่ตำแหน่งอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานของสำนักปลัด กระทรวง อว.
จันทร์ 17 มิถุนายน 2567

วันที่ 17 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รักษาราชแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฎิรูปการณ์ขอตำแหน่งทางวิชาการ “คลินิคตำแหน่งทางวิชาการ” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่   เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาเป็นเครื่องมือในการเขียนหนังสือ ตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างถูกต้อง  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ มจธ. จัดอบรมพัฒนาทักษะด้านระบบเครื่องปรับอากาศและห้องเย็น แก่บุคลากรจาก 33 ส่วนงานภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง
พุธ 29 พฤษภาคม 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาความสามารถด้านวิศวกรรมของบุคลากรแผนกวิศวกรรมและบุคลากรช่างในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัย/เกษตรหลวงภายใต้มูลนิธิโครงการหลวง (Re-skill Up-skill & New-skill) โดยมีอาจารย์ศรีธร อุปคำ รองผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการ  ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 อาคารเรียนรวม ซึ่งมีบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานจาก 33 ส่วนง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จับมือ มช. และมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น จัดกิจกรรม Workshop แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยแบบสหวิทยาการ
ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบัณฑิตศึกษาและการศึกษานานาชาติ ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการ  “Interdisciplinary Exchange Workshop for Future of Thailand and Japan (IEWF-TJ)” ณ อาคาร CB1320 ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมนักวิจัยให้ใช้ประโยชน์จากความสำคัญของการวิจัยแบบสหวิทยาการ โดยเชิญนักวิจัยรุ่นใหม่จากประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อแลกเปลี่ยนความองค์ความรู... >> อ่านต่อ


คณาจารย์หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ มทร.ล้านนา ถ่ายทอดความรู้การระงับเหตุกรณีเกิดเพลิงไหม้ยานพหนะไฟฟ้าแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่
ศุกร์ 5 เมษายน 2567

วันที่ 4 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมบัวตอง อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ คณาจารย์หลักสูตรยานยนต์สมัยใหม่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมเป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมสัมมนาและส่งเสริมสมรรถภาพเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ ด้านการดับเพลงจากเหตุเพลิงไหม้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า ลดควา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา จัดเสวนาทางวิชาการการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) ยกระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ตามมาตรฐาน ก.พ.อ.
พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2567

   วันที่ 28 มีนาคม 2567 งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ"การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) ณ สวนพฤกษศาสตร์ ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ และผ่านระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ร่วมถึงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรผู้ขอกำหนดแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการอธิการบ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมกับ  UTHM ประเทศมาเลเซีย อบรมเชิงปฏิบัติการ PEEP พัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน และงานวิจัยร่วมกัน
พุธ 6 มีนาคม 2567

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับ University Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) ประเทศมาเลเซีย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Professional Educator Enhancement Program (PEEP)” ระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2567ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการที่มีร่วมกัน โดย UTHM ได้จัดส่งทีมวิทยากรจาก Centre of Research Sustainable Professional Education for Excellent Development (COR-SPEED) มาดำเนินการฝึกอบรมคณาจารย์ ณ ห้อง Innovation ขั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มทร.ล้านนา  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประส... >> อ่านต่อ


ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาที่สนใจรับราชการในสายงาน ICT และไฟฟ้าสื่อสาร
ศุกร์ 23 กุมภาพันธ์ 2567

   วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ บัณฑิตศึกษาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทีเก่ง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหาร ให้การต้อนรับ นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสที่นำคณะบุคลากรมาบรรยายให้ความรู้... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ NAS Grooming ประจำปี 2567
พุธ 21 กุมภาพันธ์ 2567

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ล้านนา : ขอเชิญชวนบุคลากรบรรจุใหม่ ปี 2567 (สายวิชาการ / สายสนับสนุน) เข้าร่วมโครงการ New Academic Staff (N.A.S. Grooming) ประจำปี 2567 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 258


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา