โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทุน/วิจัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทุน/วิจัย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ประชาสัมพันธ์ทุนเรียนต่อ โครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567/68
ศุกร์ 22 กันยายน 2566

     สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง แจ้งว่าสภาทุนวิจัยฮ่องกง (Research Grants Council) จะเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Hong Kong PhD Fellowship Scheme รอบที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2567/68 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ... >> อ่านต่อ


สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุส มอบทุนการศึกษาระตับปริญญาตรีและปริญญาโท
ศุกร์ 22 กันยายน 2566

          สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเบลารุสประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งมีเขตอาณาครอบคลุมประเทศไทย ได้แจ้งการรับสมัครทุนการศึกษาระตับปริญญาตรีและปริญญาโทที่สาธารณรัฐเบลารุส (ใช้ภาษารัสเชียในการเรียนการสอน) ให้แก่ผู้สนใจชาวไทย ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.studyinby.com/en  โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Mr.Aleh Holubeu ที่ปรึกษาอาวุโส (Senior Counsellor) สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเบลารุสประจ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ บ่มเพาะทักษะเด็กไอที สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
อังคาร 12 กันยายน 2566

วันที่ 12 ก.ย. 66 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา จัดโครงการแข่งขันทักษะด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และโครงการแคมป์ผู้ประกอบการเพื่อสร้างทักษะ และบ่มเพาะความเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรรุ่นใหม่แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (SAT young entrepreneur) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกฝน และพัฒนาทักษะที่สำคัญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ... >> อ่านต่อ


กสศ. พบผู้บริหาร มทร.ล้านนา ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนาเต็มศักยภาพ “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” เก็บข้อมูลเพื่อพัฒนากระบวนการดูแลผู้รับทุนและสร้างโอกาสทางการศึกษา
พุธ 2 สิงหาคม 2566

           วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผศ.สมเกียรติ วงษ์พานิช รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และ ผศ.ดร.ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง ผู้ช่วยอธิการบดี  และคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมต้อนรับผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดย นางสาวธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร และ นพพร สุวรรณรุจิ อนุกรรมการส่งเส... >> อ่านต่อ


ขยายเวลาการเปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการวิจัยพลังงาน Pitching ในระดับอุดมศึกษาปีที่ 2
พฤหัสบดี 20 กรกฎาคม 2566

         สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ขยายเวลารับสมัครการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ปีที่ 2 ภายใต้ชื่อ “New Gen Energy Research Showcase” จุดประกายเส้นทางสู่อาชีพนักวิจัย หรือ Startup ด้านพลังงาน ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เพื่อเพิ่มโอกาสให้ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาปริญญาตรี ในสถาบันการศึกษาของไทยที่สนใจในการพัฒนาและทำวิจัยด้านพลังงานได้ส่งผลงานด้านพลังงานเข้าประกวด ซึ่งมี 2 ประเภท ได้แก่ Hardware Innovation สำหรับการพัฒนาเครื่องมือ เ... >> อ่านต่อประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-TM ประจำปี 2566
ศุกร์ 7 กรกฎาคม 2566

         ตามที่กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปทำความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการร่วมดำเนินการศึกษา ให้คำปรึกษา รวบรวมวิเคราะห์โจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ และนำมาพัฒนาข้อเสนอโครงการ และยกระดับประเด็นปัญหาให้เป็นงานวิจัยในภาคอุตสาหกรรม อันนำไปสู่การยกระดับศักยภาพสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม ท... >> อ่านต่อ


ทุนการศึกษาต่อสาธารณรัฐเกาหลี Korean Study Fair in Secondary and Universities in Thailand
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566

         สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้รับแจ้งจาก ศูนย์การศึกษาเกาหลีประจำประเทศไทย (Korea Korean Education Center: KEC) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเรื่องจัดงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลีประจำปี 2566 (Korean Study Fair in Secondary and Universities in Thailand) ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2566- 3 พฤศจิกายน 2566 โดยมีความประสงค์ประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund : FF68 (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568
ศุกร์ 9 มิถุนายน 2566

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund : FF68 (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงา... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลรัสเซียระดับปริญญาตรี โท เอก ปีการศึกษา 2567-2568 (2024-2025)
พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2566

          สถานเอกอัครราชทูตรัสเชียประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครนักศึกษาไทยที่มีความประสงค์จะไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสหพันธรัฐรัสเชีย ในปีการศึกษา 2567-2568 (2024-2025) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี โท เอก ทุนวิจัยในสาขาต่าง ๆ รวมถึง ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 234


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา