โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


 

คณบดี
ประธานกรรมการ

 

 

ดร.กัญญณัช  ศิริธัญญา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

คุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

คุณเมธัส สุริวงษ์นา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

ผศ.วรัญญา ธาราเวชรักษ์ 
รองคณบดี / กรรมการ

 

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ทนงศักดิ์ สัสดีแพง
รองคณบดี / กรรมการ
 

รศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
รองคณบดี ตาก / กรรมการ
 
 
 
 

ผศ.ดร.พชร สายปาระ
 รองคณบดี น่าน กรรมการ

 

ผศ.ดร.โสภณา สำราญ
รองคณบดี พิษณุโลก/ กรรมการ
 

 

ผศ.ดร.สินเดิม ดีโต
กรรมการจากหัวหน้า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 

ผศ.กุลวิชญ์ พานิชกุล
กรรมการจากหัวหน้า
สาขาพืชศาสตร์
 

อาจารย์กฤษณธร สินตะละ
กรรมการจากหัวหน้า
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง
 

ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์
กรรมการจากหัวหน้า
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 
 
 
 
 

อาจารย์นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
 

ดร.สุจริตพรรณ  บุญมี
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ในสาขาวิชาพืชศาสตร์
 

ผศ.จรูญ  สินทวีวรกุล
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง
 

ดร.ณัฎวลิณคล  เศรษฐปราโมทย์
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 

 

อุมาพร  เจริญธนากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เลขานุการ
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา