โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา


คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา

     คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา

  

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

  แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

 

เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ปวส. คหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
ปวส. คหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
ปวส. คหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานการจัดการคหกรรม เพื่อการโรงแรม
ปวส. เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์
ปวส. เกษตรกรรม สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขางานเครื่องจักรกลเกษตร
ปวส. เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานเทคโนโลยีกล้วยไม้
ปวส. เกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ปวส. เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชไร่

 

ปวส. เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน
ปวส. คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขางานการแปรรูปอาหาร
ปวส. ประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขางานแปรรูปสัตว์น้ำ
ปวส. ประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปวส. ประมง สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ สาขางานอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 

 

  สรุปรายงาน
รายงานผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2559
รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2559
รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2559

 

คู่มือปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรปริญญาตรี (มคอ.2) สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
 

 

คู่มือปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรปริญญาโท (มคอ.2) สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

 

เกี่ยวกับ มคอ. 3-7
มคอ. 3
มคอ. 4
คอ. 5
มคอ. 6
มคอ. 7
 
 
 
 

 

ข้อบังคับ

 

 

ประกาศ


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา