โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา


 

เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557
ปวส. คหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานจัดงานดอกไม้และงานประดิษฐ์
ปวส. คหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ
ปวส. คหกรรม สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานการจัดการคหกรรม เพื่อการโรงแรม
ปวส. เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานสัตวศาสตร์
ปวส. เกษตรกรรม สาขาวิชาช่างกลเกษตร สาขางานเครื่องจักรกลเกษตร
ปวส. เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานเทคโนโลยีกล้วยไม้
ปวส. เกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขางานเทคโนโลยีภูมิทัศน์
ปวส. เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชไร่
ปวส. เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน
ปวส. คหกรรม สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ สาขางานการแปรรูปอาหาร
ปวส. ประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ สาขางานแปรรูปสัตว์น้ำ
ปวส. ประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปวส. ประมง สาขาวิชาอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ สาขางานอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ 

 

มคอ. 2 หลักสูตรปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 (ฉบับร่าง)
     
วท.บ.เกษตรศาสตร์  
  1. มคอ.2 วท.บ.เกษตรศาสตร์  2. แบบรายงาน มคอ.2-TQF วท.บ.เกษตรศาสตร์  
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร  
  1. มคอ.2 วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร  2. แบบรายงาน มคอ.2-TQF วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร  
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1. มคอ.2 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. แบบรายงาน มคอ.2-TQF วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ  
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  
  1. มคอ.2 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2. แบบรายงาน มคอ.2-TQF วท.บ.วทอ.  
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  
  1. มคอ.2 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. แบบรายงาน มคอ.2-TQF วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ  
  1. มคอ.2 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 2. แบบรายงาน มคอ.2-TQF วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ.  
     
วท.ม.พืชศาสตร์  
  1. มคอ.2 วท.ม.พืชศาสตร์ 2. แบบรายงาน มคอ.2-TQF วท.ม.พืชศาสตร์  
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร  
  1. มคอ.2 วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 2. แบบรายงาน มคอ.2-TQF วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร  

 

รูปแบบ สมอ. 8
 
 
คู่มือปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรปริญญาตรี (มคอ.2) สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
 

 

คู่มือปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรปริญญาโท (มคอ.2) สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

 

เกี่ยวกับ มคอ. 3-7
มคอ. 3
มคอ. 4
คอ. 5
มคอ. 6
มคอ. 7
 
 
 
 

 

ข้อบังคับ

 

 

ประกาศ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา