โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา


ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ใหม่)

แบบฟอร์มหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) มคอ.2

 

ข้อบังคับ

 

ประกาศ


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา