โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา


คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา

     คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา

  

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

  แนวปฏิบัติที่ดี ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning

 

 

  สรุปรายงาน
รายงานผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยสถานประกอบการ มทร.ล้านนา ปีการศึกษา 2559
รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2559
รายงานผลการสำรวจภาวะการมีงานทำของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2559

 

คู่มือปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรปริญญาตรี (มคอ.2) สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
 

 

คู่มือปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรปริญญาโท (มคอ.2) สำหรับหลักสูตร พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

 

เกี่ยวกับ มคอ. 3-7
มคอ. 3
มคอ. 4
คอ. 5
มคอ. 6
มคอ. 7
 
 
 
 

 

ข้อบังคับ

 

 

ประกาศ


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา