โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการและกิจการนักศึกษา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

งานวิชาการและกิจการนักศึกษา


ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 (ใหม่)

แบบฟอร์มหลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) มคอ.2

ลักษณะรายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560    

คู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)

 

สรุปรายงาน

 

เกี่ยวกับ มคอ. 3-7

มคอ. 3

คู่มือการอัพโหลด มคอ. 3

ผังแสดงการทำงาน มคอ. 3

ไฟล์word มอค. 3

มคอ. 4

คู่มือการอัพโหลด มคอ. 4

ผังแสดงการทำงาน มคอ. 4

ไฟล์word มอค. 4

คอ. 5

คู่มือการอัพโหลด มคอ. 5

ผังแสดงการทำงาน มคอ. 5

ไฟล์word มอค. 5

มคอ. 6

คู่มือการอัพโหลด มคอ. 6

ผังแสดงการทำงาน มคอ. 6

ไฟล์word มอค. 6

มคอ. 7

คู่มือการอัพโหลด มคอ. 7

ผังแสดงการทำงาน มคอ. 7

ไฟล์word มอค. 7

 

 

 

ไฟล์word มอค. 7 (หลักสูตรรวม)

 

ข้อบังคับ

 

ประกาศ


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา