โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรปริญญาตรี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี


๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  (วิชาเอกสัตวศาสตร์) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์

ดร.อุษณีย์ภรณ์  สร้อยเพ็ชร์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) พ.ศ.2548 พ.ศ.2550 พ.ศ.2553 พ.ศ.2555 พ.ศ.2557 พ.ศ.2560 วันที่สภาอนุมัติหลักสูตร วันที่สกอ. รับทราบหลักสูต
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ - - - 3 มีนาคม 2555 4 ตุลาคม 2555
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์-พืชสวน - - - - - 27 มิถุนายน 2548 22 ตุลาคม 2550
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์-พืชไร่นา - - - - - 27 มิถุนายน 2548 22 ตุลาคม 2550
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง - - - 3 มีนาคม 2555 4 ตุลาคม 2555
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน - - - - 3 มีนาคม 2555

4 สิงหาคม 2553

  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - -

3 กุมภาพันธ์ 2560/

5 มกราคม 2561

1 ตุลาคม 2561
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร - - - - 2 เมษายน 2553 14 กันยายน 2553
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจเกษตร - - - - - 27 มิถุนายน 2548 22 ตุลาคม 2550
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ - - - - 3 มีนาคม 2555 31 ตุลาคม 2555
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา - - - - 7 พฤษภาคม 2553 1 พฤศจิกายน 2553
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ - - - - - 27 มิถุนายน 2548 22 ตุลาคม 2550
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ - - - - - 27 มิถุนายน 2548 22 ตุลาคม 2550
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - - - - 2 เมษายน 2553 4 สิงหาคม 2553
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (ต่อเนื่อง) - - - - - 27 มิถุนายน 2548 22 ตุลาคม 2550
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ - - - - 3 มีนาคม 2555 4 ตุลาคม 2555
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร - - - -

6 มกราคม 2560/

5 มกราคม 2561

9 กุมภาพันธ์ 2562
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร - - - - - 3 มีนาคม 2555 31 ตุลาคม 2555
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ - - - - 6 มกราคม 2560 30 พฤศจิกายน 2561
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ - - - 6 มกราคม 2560 8 ธันวาคม 2561
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ - - - - - 3 มีนาคม 2555 4 ตุลาคม 2555
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - - - - -

3 กุมภาพันธ์ 2560 /

5 มกราคม 2561

22 ตุลาคม 2561
  enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ - - - - - 6 มกราคม 2560 9 กุมภาพันธ์ 2562

 

หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.).. พ.ศ.2548 พ.ศ.2550 พ.ศ.2553 พ.ศ.2555 พ.ศ.2557 พ.ศ.2560 วันที่สภาอนุมัติหลักสูตร วันที่สกอ. รับทราบหลักสูต
  enlightenedคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป-ธุรกิจฯ - - - - - 2 เมษายน 2553 20 สิงหาคม 2553
  enlightenedคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ - - - - - 27 มิถุนายน 2548 22 ตุลาคม 2550
  enlightenedคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ - - - - 2 เมษายน 2553

20 สิงหาคม 2553

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)..       พ.ศ.2548 พ.ศ.2550 พ.ศ.2553 พ.ศ.2555 พ.ศ.2557 พ.ศ.2560 วันที่สภาอนุมัติหลักสูตร วันที่สกอ. รับทราบหลักสูต
  enlightenedเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ - - - - - 3 มีนาคม 2555 31 ตุลาคม 2555

 

หลักสูตรกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป.             . พ.ศ.2548 พ.ศ.2550 พ.ศ.2553 พ.ศ.2555 พ.ศ.2557 พ.ศ.2560 วันที่สภาอนุมัติหลักสูตร วันที่สกอ. รับทราบหลักสูต
  enlightenedวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - - - - -    

 

 

................. ...............................................................................................

                                              

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา