โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรปริญญาตรี | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรปริญญาตรี


พื้นที่จัดการเรียนการสอน
(คลิกเพื่อเพิ่อดูรายละเอียดหลักสูตร)

 

หลักสูตรปริญญาตรี/พื้นที่จัดการเรียนการสอน

วทก.เชียงราย

วทก.เชียงใหม่

วทก.ตาก

วทก.น่าน

วทก.พิษณุโลก

วทก.ลำปาง

วันที่สภาอนุมัติหลักสูตร

วันที่ สป.อว. รับทราบหลักสูตร

enlightened

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

     

9 ธ.ค. 2564 6 ส.ค. 2565

enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 

 

 

9 ธ.ค. 2564

20 มิ.ย. 2565

enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

 

 

26 พ.ย. 2564

6 ส.ค. 2565

enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ

 

 

 

 

 

21 ต.ค. 2564

20 มิ.ย. 2565

enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

 

11 ก.พ. 2565

20 มิ.ย. 2565

enlightenedวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร

 

 

 

 

 

11 ก.พ. 2565

6 ส.ค. 2565

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา