โลโก้เว็บไซต์ CDIO | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

CDIO

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 มิถุนายน 2559 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทย์ฯ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาแบบซีดีไอโอระดับสูง ( DCIO)
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยรองคณบดีทุกท่าน คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมโครงการอบรมเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา