โลโก้เว็บไซต์ ประชุมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยเทคนิคตาก | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ประชุมสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยเทคนิคตาก

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 กันยายน 2563 โดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทำความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ สถาบันช่างวิทยาลัยเทคนิคตาก
     วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ทำความร่วม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา